Skip to main content
Uncategorized

Antigender Politics and Feminist Struggles Seminar Series-Joan Wallach Scott

Title of the Talk: “Gender Backlash” Abstract of the Talk: This paper asks why teaching about gender and sexuality have become such hot button items for authoritarian politicians all over the world. What is the ideological basis for the backlash against gender? What are the psychic as well as the political appeals of this backlash? The paper has three parts. The first places the attack on gender studies in the context of a larger effort to direct public higher education to instrumental ends (vocational training, economic development, technical innovation), and away from the critical knowledge production that was once (at least ideally) central to its mission. The second explores the ideological bases for the backlash, particularly its invocation of the patriarchal nuclear family as the “natural” basis for social and political organization. The third, considers the ways in which feminist understandings of the mutability and variability of gender threaten constructions of masculinity, whose defense in the name of God, Nature, or just plain “common sense” then becomes a key component in the mobilization of authoritarian rulers’ constituencies.

Konuşma Başlığı: “Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Tepki” Konuşma Özeti: Joan Wallach Scott “Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Tepki” başlıklı konuşmasında toplumsal cinsiyete ve cinselliğe dair eğitimin neden tüm dünyada otoriter politikacılar için bu kadar önemli bir konu haline geldiğini sorgulayacak. Toplumsal cinsiyet karşıtı tepkinin ideolojik temeli nedir? Bu tepkinin hem psişik hem de siyasi çekiciliği nedir? sorularına yanıt arayacak. Konuşma üç bölümden oluşacak. Birinci bölümde, toplumsal cinsiyet çalışmalarına yönelik saldırıyı, kamu yükseköğretimini araçsal amaçlara (mesleki eğitim, ekonomik kalkınma, teknik yenilik) yöneltmeye ve bir zamanlar (en azından bir ideal olarak) misyonunun merkezinde yer alan eleştirel bilgi üretiminden uzaklaştırmaya yönelik daha kapsamlı bir çaba bağlamında inceleyecek. İkinci bölümde, tepkinin ideolojik temellerini, özellikle de toplumsal ve siyasi örgütlenmenin “doğal” temeli olarak ataerkil çekirdek aileyi öne çıkarmasını tartışacak. Üçüncü bölümde ise toplumsal cinsiyetin değişebilirliğine ve sabitlenemezliğine ilişkin feminist anlayışların, otoriter yöneticilerin seçmenlerini harekete geçirmede kilit bir bileşen haline gelen Tanrı, Doğa ya da bazen sadece ‘sağduyu’ adına yapılan erkeklik savunularını nasıl tehdit ettiğini ele alacak.

About Joan Wallach Scott: Joan Wallach Scott is Professor Emerita at the Institute for Advanced Study, in Princeton, New Jersey. She is the author of the classic, “Gender, a Useful Category of Historical Analysis,” and, most recently Knowledge, Power, and Academic Freedom and On the Judgment of History. She is the founding editor of History of the Present: A Journal of Critical History. A collection of her essays was published in Turkish translation as Feminist Tarihin Peşinde. She has long been a supporter of and contributor to Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar.

Joan Wallach Scott Hakkında: Joan Wallach Scott, Princeton, New Jersey’deki İleri Araştırma Enstitüsü’nde emeritus profesördür. “Gender, a Useful Category of Historical Analysis” (Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi) adlı klasikleşmiş makalenin ve yakın dönemde yazdığı Knowledge, Power, and Academic Freedom (Bilgi, İktidar, ve Akademik Özgürlük) ve On the Judgment of History (Tarihin Yargısı Üzerine) başlıklı kitapların yazarıdır. History of the Present: A Journal of Critical History (Bugünün Tarihi: Eleştirel Tarih Dergisi)’nin kurucu editörüdür. Yazarın Türkçe’de yayınlanmış iki kitabı BGST Yayınları’ndan çıkan çıkan Feminist Tarihin Peşinde ve Boğaziçi Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan Örtünmenin Siyaseti kitaplarıdır. Kendisi Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Dergisi’nin danışma kurulunda yer almaktadır.

Leave a Reply